0905.222.379

người nước ngoài

Canada có thể hạn chế quyền mua nhà của người nước ngoài

Australia lo ngại làn sóng người nước ngoài mua nhà